https://www.progressiveliberal.net/video.aspx?BaseInfoCateId=196&CateId=196 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=34&BaseInfo_Id=34&CateId=34&ViewCateID=26 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=33&BaseInfo_Id=33&CateId=33&ViewCateID=26 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=32&BaseInfo_Id=32&CateId=32&ViewCateID=26 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=31&BaseInfo_Id=31&CateId=31&ViewCateID=26 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=30&BaseInfo_Id=30&CateId=30&ViewCateID=25 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=29&BaseInfo_Id=29&CateId=29&ViewCateID=25 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=28&BaseInfo_Id=28&CateId=28&ViewCateID=25 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=27&BaseInfo_Id=27&CateId=27&ViewCateID=25 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=234&BaseInfo_Id=234&CateId=234&ViewCateID=6 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=233&BaseInfo_Id=233&CateId=233&ViewCateID=6 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=225&BaseInfo_Id=225&CateId=225&ViewCateID=6 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=218&BaseInfo_Id=218&CateId=218&ViewCateID=146 https://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=217&BaseInfo_Id=217&CateId=217&ViewCateID=146 https://www.progressiveliberal.net/public.aspx?newsCateID=22&baseinfo_Id=22&CateId=22&ViewCateID=22CateID=22&baseinfo_Id=22&CateId=22&ViewCateID=22 https://www.progressiveliberal.net/periodic.aspx?newsCateID=282&baseinfo_Id=282&CateId=282&ViewCateID=21 https://www.progressiveliberal.net/periodic.aspx?newsCateID=281&baseinfo_Id=281&CateId=281&ViewCateID=21 https://www.progressiveliberal.net/periodic.aspx?newsCateID=236&baseinfo_Id=236&CateId=236&ViewCateID=21 https://www.progressiveliberal.net/periodic.aspx?newsCateID=235&baseinfo_Id=235&CateId=235&ViewCateID=21 https://www.progressiveliberal.net/periodic.aspx?CateID=21&baseinfo_Id=21&CateId=21&ViewCateID=21CateID=21&baseinfo_Id=21&CateId=21&ViewCateID=21 https://www.progressiveliberal.net/nvestor.aspx?CateID=20&baseinfo_Id=20&CateId=20&ViewCateID=20CateID=20&baseinfo_Id=20&CateId=20&ViewCateID=20 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=880&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165CateID,165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=880&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165,165CateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=880&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=879&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165CateID,165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=879&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165,165CateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=879&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=878&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165CateID,165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=878&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165,165CateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=878&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=854&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165CateID,165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=854&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165,165CateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=854&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=853&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165CateID,165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=853&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165,165CateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=853&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=804&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=803&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=802&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=801&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=770&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=769&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=759&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=741&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=740&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=674&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=673&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=665&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=653&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=622&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=621&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=573&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=572&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=571&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=569&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news_detail.aspx?newsID=568&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news.aspx?newsCateID=165&baseinfo_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165CateID=165&baseinfo_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/news.aspx?newsCateID=165&baseinfo_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=39 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=38 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=37 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=32 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=31 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=30 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=29 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=28 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=27 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=25 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=24 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=23 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=22 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=21 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=19 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=18 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=17 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=16 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=15 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=14 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=12 https://www.progressiveliberal.net/job.aspx?PositionId=11 https://www.progressiveliberal.net/index.aspx https://www.progressiveliberal.net/hr.aspx https://www.progressiveliberal.net/group.aspx?baseinfoCateId=60&BaseInfo_Id=60&CateId=60&ViewCateID=22 https://www.progressiveliberal.net/group.aspx?baseinfoCateId=282&BaseInfo_Id=282&CateId=282&ViewCateID=21 https://www.progressiveliberal.net/group.aspx?baseinfoCateId=281&BaseInfo_Id=281&CateId=281&ViewCateID=21 https://www.progressiveliberal.net/group.aspx?baseinfoCateId=236&BaseInfo_Id=236&CateId=236&ViewCateID=21 https://www.progressiveliberal.net/group.aspx?baseinfoCateId=235&BaseInfo_Id=235&CateId=235&ViewCateID=21 https://www.progressiveliberal.net/group.aspx?BaseInfoCateId=11&CateId=11 https://www.progressiveliberal.net/cdn-cgi/l/email-protection https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=35&BaseInfo_Id=35&CateId=35&ViewCateID=6 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=34&BaseInfo_Id=34&CateId=34&ViewCateID=26 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=33&BaseInfo_Id=33&CateId=33&ViewCateID=26 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=32&BaseInfo_Id=32&CateId=32&ViewCateID=26 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=31&BaseInfo_Id=31&CateId=31&ViewCateID=26 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=30&BaseInfo_Id=30&CateId=30&ViewCateID=25 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=29&BaseInfo_Id=29&CateId=29&ViewCateID=25 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=28&BaseInfo_Id=28&CateId=28&ViewCateID=25 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=27&BaseInfo_Id=27&CateId=27&ViewCateID=25 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=234&BaseInfo_Id=234&CateId=234&ViewCateID=6 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=233&BaseInfo_Id=233&CateId=233&ViewCateID=6 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=225&BaseInfo_Id=225&CateId=225&ViewCateID=6 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=218&BaseInfo_Id=218&CateId=218&ViewCateID=146 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=217&BaseInfo_Id=217&CateId=217&ViewCateID=146 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=150&BaseInfo_Id=150&CateId=150&ViewCateID=146 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=149&BaseInfo_Id=149&CateId=149&ViewCateID=146 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=148&BaseInfo_Id=148&CateId=148&ViewCateID=146 https://www.progressiveliberal.net/case.aspx?baseinfoCateId=147&BaseInfo_Id=147&CateId=147&ViewCateID=146 https://www.progressiveliberal.net/about.aspx?baseinfoCateID=10&baseinfo_Id=10&CateId=10&ViewCateID=10 https://www.progressiveliberal.net/about.aspx?baseinfo?BaseInfoCateId=14&CateId=14 https://www.progressiveliberal.net/about.aspx?BaseInfoCateId=204&CateId=204 https://www.progressiveliberal.net/about.aspx?BaseInfoCateId=12&CateId=12 https://www.progressiveliberal.net/about.aspx?BaseInfoCateId=10&CateId=10 https://www.progressiveliberal.net/about.aspx https://www.progressiveliberal.net/Upload/公告/2019年公告/8月1日/独立董事对日常关联交易预计的事前认可意见-10042756326.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/公告/2019年公告/8月1日/独立董事关于公司第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见-10042786806.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/公告/2019年公告/7月31日/2019年第二次临时股东大会的法律意见书-09481715869.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/公告/2019年公告/7月16日/报告/拟合资购买EnergyEmergerLtdCJ46自升式钻井平台评估项目资产评估报告-14553760791.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/公告/2019年公告/7月16日/报告/关于召开2019年第二次临时股东大会的通知-14553792229.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/公告/2017年定期报告/2017年年度报告摘要-05425488341.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/公告/2017年定期报告/2017年年度报告-05414741800.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload//2019깫/81/¹ڹ˾Ľ춭»ھŴλйĶ-10042786806.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload//2019깫/81/¶ճԤƵǰϿ-10042756326.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload//2019깫/731/2019ڶʱɶķ-09481715869.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload//2019깫/716//ʹEnergyEmergerLtdCJ46ʽ꾮ƽ̨Ŀʲ-14553760791.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload//2019깫/716//ٿ2019ڶʱɶ֪ͨ-14553792229.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload//2017궨ڱ/2017ȱժҪ-05425488341.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload//2017궨ڱ/2017ȱ-05414741800.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2021年新闻/公告/3月公告/简式权益变动报告书(一)-13101055411.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2021年新闻/公告/3月公告/简式权益变动报告书(二)-13113514712.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2021//3¹/ʽȨ䶯飨һ-13101055411.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2021//3¹/ʽȨ䶯()-13113514712.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020年新闻图片/2020年公告/8月份公告/2020年半年度报告摘要-06102131251.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020年新闻图片/2020年公告/8月份公告/2020年半年度报告-06113956531.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020年新闻图片/2020年公告/8月份公告/2020年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告-06162173803.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020年新闻图片/2020年公告/7月份公告/拟转让智慧石油投资js06金沙所有网址js持有的《中华人民共和国准噶尔盆地九1九5区块开发和生产石油合同》合同权益项目资产评估报告-06061480205.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020年新闻图片/2020年公告/10月公告/潜能恒信:2020年第三季度报告全文-11015527006.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020ͼƬ/2020깫/8·ݹ/2020ļʽȴʵʹר-06162173803.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020ͼƬ/2020깫/8·ݹ/2020ȱժҪ-06102131251.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020ͼƬ/2020깫/8·ݹ/2020ȱ-06113956531.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020ͼƬ/2020깫/7·ݹ/תǻʯͶ޹˾еġл񹲺͹׼ؾ15鿪ʯͺͬͬȨĿʲ-06061480205.PDF https://www.progressiveliberal.net/Upload/2020ͼƬ/2020깫/10¹/DZܺţ2020ȱȫ-11015527006.PDF https://www.progressiveliberal.net/News_detail.aspx?newsID=880&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/News_detail.aspx?newsID=879&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/News_detail.aspx?newsID=878&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 https://www.progressiveliberal.net/"public.aspx?newsCateID=22&baseinfo_Id=22&CateId=22&ViewCateID=22\ https://www.progressiveliberal.net/"periodic.aspx?CateID=21&baseinfo_Id=21&CateId=21&ViewCateID=21\ https://www.progressiveliberal.net/"nvestor.aspx?CateID=20&baseinfo_Id=20&CateId=20&ViewCateID=20\ https://www.progressiveliberal.net/"news.aspx?newsCateID=165&baseinfo_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165\ https://www.progressiveliberal.net/"hr.aspx/ https://www.progressiveliberal.net/"case.aspx?baseinfoCateId=31&BaseInfo_Id=31&CateId=31&ViewCateID=26\ https://www.progressiveliberal.net/"case.aspx?baseinfoCateId=27&BaseInfo_Id=27&CateId=27&ViewCateID=25\ https://www.progressiveliberal.net/"case.aspx?baseinfoCateId=225&BaseInfo_Id=225&CateId=225&ViewCateID=6\ https://www.progressiveliberal.net/"case.aspx?baseinfoCateId=147&BaseInfo_Id=147&CateId=147&ViewCateID=146\ https://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=204&baseinfo_Id=204&CateId=204&ViewCateID=204\ https://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=196&baseinfo_Id=196&CateId=196&ViewCateID=196\ https://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=14&baseinfo_Id=14&CateId=14&ViewCateID=14\ https://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=12&baseinfo_Id=12&CateId=12&ViewCateID=12\ https://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=11&baseinfo_Id=11&CateId=11&ViewCateID=11\ https://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=10&baseinfo_Id=10&CateId=10&ViewCateID=10\ https://www.progressiveliberal.net/" https://www.progressiveliberal.net http://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=34&BaseInfo_Id=34&CateId=34&ViewCateID=26 http://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=33&BaseInfo_Id=33&CateId=33&ViewCateID=26 http://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=32&BaseInfo_Id=32&CateId=32&ViewCateID=26 http://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=31&BaseInfo_Id=31&CateId=31&ViewCateID=26 http://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=30&BaseInfo_Id=30&CateId=30&ViewCateID=25 http://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=29&BaseInfo_Id=29&CateId=29&ViewCateID=25 http://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=28&BaseInfo_Id=28&CateId=28&ViewCateID=25 http://www.progressiveliberal.net/system.aspx?baseinfoCateId=27&BaseInfo_Id=27&CateId=27&ViewCateID=25 http://www.progressiveliberal.net/nvestor.aspx?CateID=20&baseinfo_Id=20&CateId=20&ViewCateID=20CateID=20&baseinfo_Id=20&CateId=20&ViewCateID=20 http://www.progressiveliberal.net/news.aspx?newsCateID=165&baseinfo_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 http://www.progressiveliberal.net/index.aspx http://www.progressiveliberal.net/hr.aspx http://www.progressiveliberal.net/cdn-cgi/l/email-protection http://www.progressiveliberal.net/about.aspx?baseinfoCateID=10&baseinfo_Id=10&CateId=10&ViewCateID=10 http://www.progressiveliberal.net/about.aspx?BaseInfoCateId=204&CateId=204 http://www.progressiveliberal.net/about.aspx http://www.progressiveliberal.net/News_detail.aspx?newsID=880&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 http://www.progressiveliberal.net/News_detail.aspx?newsID=879&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 http://www.progressiveliberal.net/News_detail.aspx?newsID=878&newsCateID=165&news_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165 http://www.progressiveliberal.net/"public.aspx?newsCateID=22&baseinfo_Id=22&CateId=22&ViewCateID=22\ http://www.progressiveliberal.net/"periodic.aspx?CateID=21&baseinfo_Id=21&CateId=21&ViewCateID=21\ http://www.progressiveliberal.net/"nvestor.aspx?CateID=20&baseinfo_Id=20&CateId=20&ViewCateID=20\ http://www.progressiveliberal.net/"news.aspx?newsCateID=165&baseinfo_Id=165&CateId=165&ViewCateID=165\ http://www.progressiveliberal.net/"hr.aspx/ http://www.progressiveliberal.net/"case.aspx?baseinfoCateId=31&BaseInfo_Id=31&CateId=31&ViewCateID=26\ http://www.progressiveliberal.net/"case.aspx?baseinfoCateId=27&BaseInfo_Id=27&CateId=27&ViewCateID=25\ http://www.progressiveliberal.net/"case.aspx?baseinfoCateId=225&BaseInfo_Id=225&CateId=225&ViewCateID=6\ http://www.progressiveliberal.net/"case.aspx?baseinfoCateId=147&BaseInfo_Id=147&CateId=147&ViewCateID=146\ http://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=204&baseinfo_Id=204&CateId=204&ViewCateID=204\ http://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=196&baseinfo_Id=196&CateId=196&ViewCateID=196\ http://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=14&baseinfo_Id=14&CateId=14&ViewCateID=14\ http://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=12&baseinfo_Id=12&CateId=12&ViewCateID=12\ http://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=11&baseinfo_Id=11&CateId=11&ViewCateID=11\ http://www.progressiveliberal.net/"about.aspx?baseinfoCateID=10&baseinfo_Id=10&CateId=10&ViewCateID=10\ http://www.progressiveliberal.net/" http://www.progressiveliberal.net